Tasiş Eşya Satış İhaleleri

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | E-İhale (Eşya) Elektronik İhale

Son Güncelleme: 19 Temmuz, 2024 13:22

2024 Yılı Gümrük Eşya Satış İlanları

Gümrük İhale Ajandası 0 Adet Açık Artırma İhale

Not: İhale tarihi üstüne işaretçiyi getirerek satışta kaç eşya olduğunu görebilirsiniz. Yeşil renkli kutular aktif olan ihaleri gösterir.

Tasiş İstanbul Eşya Satış İhaleleri

Tasiş Ankara Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Tasiş İzmir Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Tasiş Antakya Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Tasiş Antalya Eşya Satış İhaleleri

Tasiş Bursa Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Tasiş Diyarbakır Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Tasiş Edirne Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Sponsorlu Bağlantılar

 

Tasiş Gaziantep Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Tasiş Kocaeli Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Tasiş Malatya Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Tasiş Mersin Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Tasiş Samsun Araç Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Tasiş Trabzon Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Tasiş Van Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Tasiş Zonguldak Eşya Satış İhaleleri

2024 Yılı İhale Yok

Hangi eşya tasfiye ediliyor?

Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya ile ülkemize yasal yollarla getirilen, ancak yükümlülerince gümrük işlemleri mevzuata uygun şekilde tamamlanmayan eşya tasfiyelik hale gelmektedir. Bunlar;

1. Yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarındaki bekleme süresi üç ayı geçen yolculara ait eşya,
2. Gümrük Kanunundaki süreler içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya,
3. Fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca gümrük işlemleri durdurulan ve yetkili mahkemece alınan karar doğrultusunda tasfiye edilmesi gereken eşya,
4. Tahlilden arta kalan ve tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya,
5. Gümrük beyannamesi tescil edilen ancak, süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya,
6. Gümrük antrepolarında bulunan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya,
7. Antrepolarda, gümrük idaresince belirlenen bekleme süresi dolan eşya,
8. Antrepolarda yapılan sayım sonucunda fazla çıkan ve bu fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilemeyen eşya,
9. Gümrüğe terk edilen eşya ile gümrüğe terk edilmiş sayılan eşya,
10. Posta gönderileri ile gelen ve süresi içinde alıcısı veya göndericisi tarafından kabul edilmeyen eşya,
11. İlgili maddelerine göre, kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya,
12. Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan belgelerdeki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların mahrecinden yanlışlıkla fazla olarak yüklenmiş olduğunun, gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamaması halinde el konulan eşya,
13. Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan taşıt içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin gümrük idaresince belirlendiği veya eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra gümrük idaresine bildirildiği ve bu eşyanın verilmiş olan özet beyanlardan biri ile ilişkili olmadığının anlaşıldığı hallerde, eşyanın yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamaması halinde el konulan eşya,
14. Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde el konulan eşya,
15. Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde el konulan eşya,
16. Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde,
17. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya,
18. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca el konulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınmayan eşya,

İhaleye kimler katılabiliyor?

İhalelerimiz, herkese açık olup Tasfiye Yönetmeliği’nde ihaleye katılacaklardan istenilen belgeler sayılmıştır.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler nelerdir?

İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan,

a) Kimliklerini belirlemeye yarayan belge,
b) Gerçek kişiler için ikametgâh belgesi veya adres beyanı ile Türk uyruklu ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise pasaport numarası,
c) Tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi belgesi veya adres beyanı,
ç) Teminatın yatırıldığına ilişkin belge,
d) Vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
e) Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
f) Elektronik posta adresi istenilmektedir.

İhaleye çıkan eşyayı/aracı görme/inceleme imkanı var mı?

İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilirler.

İşletme müdürlüğünce eşyanın niteliğinde, miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe neden olmayacak şekilde bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir. Ancak 5607 sayılı Kanun kapsamında davası devam eden eşyadan numune verilmez.

İhaleler nasıl yapılıyor?

İhale yoluyla yapılacak satışlar ihale komisyonu tarafından yürütülür. İhaleler açık artırma usulüyle yapılır. Katılımı ve rekabeti artırmak amacıyla miktarı çok olan eşya bölünebilir. Araçlar tek olarak, eşya ise tek olarak veya gruplar halinde satışa sunulur.

İhalelerde, satışın başlangıcından bitimine kadar kesintisiz sesli ve görüntülü video çekimi yapılır.

Açık artırma ihale komisyonu başkanı tarafından açılır. İhale komisyonu başkanı, satışa başlamadan önce, satışa ilişkin genel bilgiler ile o satış için getirilen özel düzenlemeler hakkında ihaleye katılanlara açıklama yapar. İstenilen belgelerle (Bkz. Cevap 15) ilgili gerekli işlemlerin tamamlandığı ve satış düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra satışa başlanır. Açık artırmaya katılacaklarla görevliler dışındakiler satış yerine giremezler. Satış, işletme personeli veya görevlendirilen tellal tarafından yürütülür.

Açık artırmada istekliler, tekliflerini kendilerine verilen giriş kartını göstererek verir. Alıcıların sürecekleri pey miktarını, eşyanın ihaleye esas bedeli 1.000 TL'den çok olan eşya için 100 TL’den az olmamak üzere ihale komisyonu belirler. İhaleye esas bedeli 1.000 TL'nin altında olan eşyada daha düşük pey miktarı belirlenebilir. Satışı yürütmekle görevli olanlar isteklilerin vereceği teklifleri bu peye göre takip eder ve uygulatır.

İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir. Artırma sırasında varsa ihaleden en son çekilenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi ile sürdüğü pey satış kâğıdına yazılarak imzası alınır.

Artırma sonunda eşya, en yüksek bedeli verene satılır. İhale komisyonu kararı alıcıya duyurularak alıcının ve ihale komisyonunun satış kâğıdını imzalamasıyla satış tamamlanır.

Damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir. Ödememesi halinde teminatı döner sermayeye gelir kaydedilir. Alıcının teminatının yeterli olmadığı halde teklif vermiş olması durumunda, teminatı döner sermayeye gelir kaydedilir. Alıcının teminatının gelir kaydedildiği durumlarda varsa son çekilenin verdiği teklif üzerinden satışa devam edilir. Artırma olmaması halinde son çekilene satış yapılır. Son çekilenin de yukarıda belirtilen ödemeleri yapmaması halinde, satış iptal edilir ve teminatı gelir kaydedilir.