Özel Arama
SEYAHAT REHBERİ OTO REHBERİ E-DEVLET İL REHBERİ PAYLAŞIM
 
  TASİŞ ARAÇ SATIŞ SORGULAMA (GÜMRÜK - KAMU) "2017"

Pert - Hasarlı Araçlar >>

 

 
 

Tasiş Erenköy Ulaşım Haritası

Güncelleme: 22.11.2017 12:14

TASİŞ ARAÇ SATIŞ İLANLARI:

2017 Yılı Güncel İlanları:

TASİŞ EŞYA SATIŞ İLANLARI:

2017 Yılı Güncel İlanları:

Devlet Gümrükte kalan yada elindeki Kamu malı olan araçları Tasiş Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla satıyor.

TASİŞ EŞYA SATIŞ İLANLARI

TASİŞ MEVZUAT

TASİŞ ve TASİŞ SATIŞLARI HAKKINDA

 

Tasiş tasfiyesi öngörülen eşyanın/araçların açık arttırma yöntemi ile satışlarında Gümrük Mevzuatına ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre olmak üzere iki ayrı şartname/sözleşme uygulamaktadır.

TASİŞ kendisine verilen görevleri, 698.702 m² açık,128.125 m² kapalı olmak üzere toplam 826.827 m² alanda; 3 adet satış mağazası, 17 adet kaçak eşya ambarı, 4 adet yolcu salonu eşya ambarı, 37 adet tasfiye ambarı, 5 adet geçici depolama yeri, 4 adet antrepo, 34 adet açık oto sundurması, 5 adet tır ve supalan sahası, 1 adet yanıcı parlayıcı ve patlayıcı eşya sahası ve 2 adet soğuk hava deposu olmak üzere toplam 112 adet ambar ve sahada sürdürmektedir.

Satışlara katılacaklardan istenecek belgeler

 

İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacakların, kimliklerini belirlemeye yarayan, iş veya ikamet adreslerini gösteren ve güvence aranan hallerde güvencenin yatırıldığını belirten belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. İş veya ikamet adreslerini gösterir belgenin satış tarihinden önceki altı ay içinde alınmış olması gerekir.

 

Başkası adına vekil olarak satışa katılanlardan ayrıca noterden onaylı vekaletname örneği istenir. Satışın vekile yapılması halinde vekaletnamenin bir örneği dosyasında saklanır.

 

Satış yerine giriş usul ve esaslarıyla alınan belgelerin geri verme biçimi, Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Eşyanın/Araçların görülmesi

 

İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, idareden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilirler. Tasfiye idaresince, eşyanın niteliğinde ve miktarında önemli bir değişikliğe neden olmayacak şekilde, bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir.

İhale yoluyla yapılacak satışlarda uyulacak kurallar

 

İhale yoluyla yapılacak satışlarda uyulacak kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 

a) Açık artırmada;

   

1) Açık artırma satış komisyonu başkanı tarafından açılır. 12 nci maddede belirtilen belgelerle ilgili gerekli işlemlerin tamamlandığı ve satış düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra satışa başlanır. 

   

2) Açık artırmaya katılacaklarla görevliler dışındakiler satış yerine giremezler. Maliye müfettişleri ile görevlendirilen tasfiye idaresi elemanları artırmayı izleyebilirler.

   

3) Satış, görevlendirilen tellal tarafından yürütülür.

   

4) Artırma sonucu düzenlenen satış kağıdı komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanmadan önce 19 uncu maddenin (b) bendine uygun başka teklif olup olmadığı sorulur. Teklif veren çıkarsa ihaleye devam olunur.

   

5) Satış komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Satış komisyonu kararı kesindir.

   

6) Artırma sırasında satıştan en son çekilenin adı, soyadı ve adresi ile sürdüğü pey satış kağıdına yazılarak ilgilinin imzası alınır. 

   

7) İhalelerde hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler, isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söyleyenler ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunanlar veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapanlar, sahte belge ve sahte teminat kullananlar veya kullanmaya teşebbüs edenler, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyenler, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapanlar, artırma üzerinde kaldığı halde satış kağıdını imzalamaktan çekinenler ve güvence tutarı yeterli olmadığı halde pey sürenler komisyon kararıyla satış yerinden derhal uzaklaştırılır.

 

Ayrıca Devlet ihale kanunu gereğince fiil ve davranışların özelliklerine göre Maliye Bakanlığı tarafından haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu karar Resmi Gazetede ilan edilir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar yasaklı oldukları süre içinde tasfiye idaresince ve diğer idarelerce yapılacak ihalelere müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar. Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

 

İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyen, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapanlar ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

   

8) Tasfiye idaresinde görevli olanlarla bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhrı hısımları ile bunların ticari ortakları artırmalara katılamazlar.

 

(b) Kapalı teklif usulüyle yapılan artırmalarda (a) bendinin üç numaralı alt bendi dışında kalan hükümlerine ve aşağıdaki kurallara uyulur.

 

    1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olacak adresi açıkça yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf güvenceye ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

 

Teklif mektuplarının istekli tarafında imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

 

    2) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir.

 

Komisyon başkanlığına verilen teklifler her hangi bir sebeple geri alınamaz.

 

    3) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve güvencenin tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır.

 

Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

 

Belgeleri ile güvencesi usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur, bunlar ihaleye katılamazlar.

 

    4) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılamayacaklar ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırasıyla açılarak teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. 

 

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya (b) bendinin 1numaralı alt bendi hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. 

 

    5) Verilen tekliflere ait satış kağıdı komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanmadan önce 19 uncu maddenin (b) bendine uygun başka teklif olup olmadığı ihalede hazır bulunan isteklilere sorulur. Teklif veren çıkarsa açık artırma suretiyle ihaleye devam edilir. Verilen tekliflerin aynı olması ve artırmaya devam edilmemesi halinde ad çekmek suretiyle satış gerçekleştirilir. 

 

(c) Açık artırma ve kapalı teklif usulüyle yapılacak satışlarda bu Tüzük hükümleri ve mevzuata uygun olarak idarece belirlenecek diğer kurallar şartnamelerde gösterilir. Şartnameler sözleşme yerine geçer.

© 2009 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları