Gümrük Araç Satış ve Gümrük Malları Satış İlanları

gümrük oto satış

Son Güncelleme: 22 Temmuz, 2024 11:57

Tasiş Araç ve Eşya Satış İlanları - 2024

tasiş parakenda satış

Tasiş İletişim ve Mevzuat

Sponsorlu Bağlantılar

Elektronik ihale (e-ihale) nedir?

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın/araçların satışlarının elektronik ortamda yapılarak satışlara katılan kişi sayısı ile ihale rekabetin daha da arttırılması ve bu amaçla devletin tasfiyelik eşyadan elde edilen gelirlerin artırılması amaçlanmıştır. Satışa çıkarılacak eşyanın bedeli Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Taşıtların bedeli ise sigorta eksperleri tarafından tespit edilen bedel, rayiç değer veya hasar oranınca indirilmiş kasko bedeli gözönünde bulundurularak işletme müdürlüğü tarafından belirlenir.

Eşyanın/Araçların görülmesi, incelenmesi

E-ihale'ye katılmak isteyenler ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden izin belgesi alarak ve bu belgeyi göstererek eşyayı/araçları bulunduğu yerde görebilirler. İşletme müdürlüğünce eşyanın niteliğinde, miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe neden olmayacak şekilde bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir. Ancak 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında davası devam eden eşyadan numune verilmez.

Satışı yapan işletme müdürlüğü veya ilgili gümrük müdürlüğünce, satışa sunulan eşyanın üzerine liste sıra numarasını gösterir bir etiket konulur. Görüş sırasında satış konusu eşyanın ve diğer eşyanın zarar görmemesi için idare amirleri gerekli tedbirleri alır. Gerekmesi halinde eşya ve araç görüş günleri ve saatleri belirlenerek sistemde duyurulur.

E-ihaleye katılım koşulları nedir?

E-ihaleye katılabilmek ve teklf verebilmek için sistemde yer alan üyelik formunun doldurularak sisteme üye olunması zorunludur. 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgâhı bulunan herkes E-İhale sistemine üye olup ihalelere katılabilir.

Tüzel kişilerde üyelik için tüzel kişiyi yetkili kişi tarafından gerekli bilgiler sisteme girilir ve sistemde yer alan başvuru formu imzalanarak temsil ve ilzama ilişkin belgelerle birlikte Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilir. Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü üyelikle ilgili belgelerin teslim alınmasını müteakip tüzel kişinin kullanıcı adını sistemde aktive ederek üyelik işlemlerini tamamlar.

Sisteme üyelik başvurusunda bulunan kişilerin işletme müdürlükleri tarafından yapılan ihalelerde yasaklı olup olmadığı üyelik öncesinde kontrol edilir. Yasaklı listesinde bulunan kişilerin başvuruları yasaklı süresi bitene kadar onaylanmaz. Kişilerin sisteme üye olduktan sonra yasaklı hale gelmesi halinde sistemde teklif vermelerine izin verilmez. İsteklilerin yasaklı hale gelmeden önceki teklifleri, teklif verdikleri ihale sonuçlanana kadar geçerli kabul edilir. Ancak isteklinin yasaklı hale gelmesine neden olan fiilin teklif verilen ihaleyle ilgili olması halinde idare tarafından teklif değerlendirmeye alınmaz ve ihale iptal edilir.

Kullanıcı, üyelik formunu doldurarak sisteme kayıt olmasıyla bu formda yer alan bilgilerin tam, doğru, kendisine ait olduğunu taahhüt etmiş ve formda yer alan şartları kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, üyelik formunda yer alan bilgilerinin eksik veya yanlış olmasından doğan veya doğabilecek olan zararlardan sorumludur.

Kullanıcı adı; gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarasıdır. Sisteme üye olan kullanıcıya elektronik posta veya SMS yoluyla katılım için şifre gönderilir. Kişiye özel bu bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının sistemdeki hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresini ve üyelik bilgilerinde yer alan tüm bilgileri sistemde değiştirebilir.

Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler, bilgi niteliğindedir. Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır.

Eşyanın alıcıya tesliminden sonra eşyanın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her türlü iznin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülük alıcı tarafından karşılanır.

E-ihale işleyişi nasıl oluyor?

E-ihaleye teklif verecek kişilerin bilgileri ve teklifleri elektronik ortamda alınır. E-ihale yoluyla yapılan satışlar kapalı teklif yöntemiyle yapılır. Kapalı teklif yöntemiyle verilen teklifler ihale süresi bitene kadar teklif sahibi istekli dışında, teklif süresi bittikten sonra ise satış tamamlanana kadar teklif sahibi ve işletme müdürlüğü dışında hiç kimse tarafından görülemez ve sistemde gösterilemez. Bakanlık, istekliler tarafından verilen tekliflerin gizliliği ile ilgili her türlü tedbiri alır. E-ihale sonuçları sistemde duyurulur.

İşletme müdürlüğünce, e-ihale yoluyla satışı uygun bulunan eşyanın bilgileriyle ilgili belgeler sisteme kaydedilir. İşletme müdürünün sistem üzerinden onaylaması durumunda e-ihale, onayı takip eden gün saat 12.00’de başlar ve ihale için belirlenen sürenin son günü saat 12.00’de biter. Eşyanın e-ihale süresi yedi günden az olamaz. İhale için belirlenen bitiş saatine en fazla bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin arttırılması halinde ihale saati, ihale bitiş saatinden itibaren otuz dakika uzatılır. Uzatılmış bir ihalede, ihale bitiş saatine en fazla bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin artırılması halinde ihale en fazla iki kez olmak üzere onbeşer dakika daha uzatılır. İhalenin uzatıldığı bilgisi sistem üzerinden duyurulur ve isteklilere e-posta veya SMS yoluyla iletilir.

İstekli, e-ihale yoluyla satışa sunulan eşya için, belirlenen ihale süresi içinde ve teminatı yeterli olduğu müddetçe, ihaleye esas bedelin altında veya üstünde teklif verebilir veya ilk verdiği tekliften az olmamak koşuluyla teklifini değiştirebilir. İstekli hiçbir şekilde teklif verdiği andan itibaren teklifini geri çekemez.

Eşya en yüksek bedeli verene satılır. E-ihale süresi bittiğinde verilen teklifler işletme müdürlüğünce incelenir.

Verilen en yüksek teklifin, ihaleye esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulması halinde satış yapılarak satışın gerçekleştiği alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bildirilir. Verilen teklifin ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olması halinde teklifler değerlendirilerek teklif edilen bedel üzerinden en yüksek teklifi verene satılabilir veya yeniden satışa sunulabilir. Teklif edilen bedel üzerinden satılanlar için alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bilgi verilir.

E-İhale işleyişiyle ilgili daha fazla bilgi için elektronik ihale "Tasfiye yönetmeliği" ni inceleyebilirsiniz.

Eşyanın/Araçların teslimi nasıl yapılıyor?

Eşyanın, ihale bedelinin ödenmesini izleyen on gün içinde alıcı tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Bu süre, eşyanın teslimine ilişkin evrakların alıcıya teslimi için postada geçen sürelerde durur. Bu süreler içerisinde teslim alınmayan eşya Tasfiye Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yeniden satışa sunulur.

İhale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükler ödenmeden ve alıcı tarafından imzalanmış satış şartnamesi işletme müdürlüğünce teslim alınmadan eşya alıcıya teslim edilmez.

Alıcı, sistemde yer alan şartnamenin dökümünü alarak imzalar ve ihale bedelini ödeme süresi içinde işletme müdürlüğüne teslim eder veya iadeli taahhütlü posta ile gönderir. Sistem üzerinde güvenli elektronik imzayla imzalanan satış şartnamesi ayrıca işletme müdürlüğüne teslim edilmez veya gönderilmez.